Κυριακή 6 Οκτωβρίου: Μια Όm ορφη Πρακτική « Συνάντησης, Φροντίδας & Κατανόησης »